Encyklopedia Pojęć Polityczno-Prawnych

Prowadzący: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek, dr Agnieszka Adamczak oraz dr Jacek Malczewski

Kierunek: Prawo

Semestr: letni

Liczba godzin: 30

Przedmiot podzielony został na trzy moduły tematyczne, wprowadzające studentów w najważniejsze zagadnienia i problemy współczesnej praktyki demokratycznej, z odwołaniem do bieżących wydarzeń politycznych i zjawisk społecznych. Celem jest ukazanie wielowymiarowości debat dotyczących uwzględnienia w porządku prawnym wartości takich jak tolerancja, wolność, czy sprawiedliwość, a także specyfiki polskich rozwiązań w tym zakresie na tle głównych współczesnych tendencji filozofii politycznej.
 
W trakcie poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- rola mitu politycznego i mitu prawnego w życiu współczesnych społeczeństw;
- tolerancja i wielokulturowość (czy istnieje tożsamość kultury zachodniej?);
- religia a polityka (między francuskim a amerykańskim modelem relacji państwo-Kościół);
- sprawiedliwość;
- demokracja (ustrój najgorszy z najlepszych czy najlepszy z najgorszych? współczesne próby udoskonalenia demokracji: deliberatywna, partycypacyjna);
- wolność i władza;
- problemy etyki praktycznej.
 
Punkty ECTS:

4 ECTS

Efekty kształcenia:

1. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych.

2. Dostarczenie narzędzi do obrony określonych rozwiązań prawnych w oparciu o wiedzę na temat składających się na ich zaplecze idei politycznych.

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw polskiego porządku prawnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Ustalane na początku semestru w zależności od liczby uczestników wykładu.

Literatura:

Wskazane fragmenty prac:

1. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.

2. Oblicza demokracji, red. R. Legutko, J. Kloczkowski, Kraków 2002.

3. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002.

4. Przyszłość demokracji, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2005.

5. M. Sandel, Sprawiedliwość: jak postępować słusznie, 2013.

6. Współczesna filozofia polityki: wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2003.