Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Kierunek: Prawo

Semestr: zimowy

Liczba godzin: 45

Przedmiot obejmuje historię głównych nurtów myśli politycznej od starożytności do wieku XX. Z uwagi na specyfikę tej dyscypliny naukowej i jej interdyscyplinarny charakter, zawiera także elementy historii religii i filozofii.

Do najważniejszych poruszanych w ramach przedmiotu zagadnień należą:

 1. formy ustrojowe państw starożytnych;
 2. okres hellenistyczny (stoicyzm, epikureizm);
 3. myśl polityczna starożytnego Rzymu: od republiki do cesarstwa;
 4. powstanie i rozwój doktryny chrześcijańskiej (św. Paweł, św. Augustyn, św. Tomasz);
 5. myśl polityczna średniowiecza (uniwersalizm cesarski, papalizm);
 6. idee odrodzenia: relacja polityki i moralności, doktryna suwerenności, reformacja;
 7. szkoła praw natury i jej związki z teorią umowy społecznej;
 8. liberalizm contra absolutyzm: zasada podziału władzy, ustrój przedstawicielski, prawa i wolności obywatelskie;
 9. pozytywizm i jego wpływ na myśl polityczną;
 10. rozwój doktryny liberalnej w XIX w.: liberalizm klasyczny, droga do akceptacji demokracji;
 11. narodziny i rozwój konserwatyzmu;
 12. narodziny i rozwój socjalizmu;
 13. nauczanie społeczne Kościoła katolickiego;
 14. autorytaryzm i totalitaryzm – istota zjawiska i jego krytyka;
 15. główne kierunki myśli politycznej po II wojnie światowej.
Punkty ECTS:

7 ECTS

Efekty kształcenia:

1. Znajomość najważniejszych doktryn polityczno-prawnych zachodniego kręgu kulturowego w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji podstawowych zasad i instytucji politycznych i prawnych.

3. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych.

4. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych.

5. Zdolność świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na państwo i prawo.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (ocena pozytywna od 21 punktów na 40 możliwych do zdobycia).

Czas trwania egzaminu: 25 minut; zapisy na egzamin w systemie USOS.

Literatura:

1. Materiał podany w trakcie wykładu.

2. Podręcznik: K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych, Poznań 2004.

3. Materiały pomocnicze:

- Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997- (wybrane hasła).

- Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, red. W. Bernacki i in., Kraków 2000.

4. Literatura uzupełniająca: I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.