Historia Myśli Ustrojowej i Społecznej

Prowadzący: dr Jacek Malczewski i dr Anna Ceglarska
 

Kierunek: Administracja

Semestr: letni

Liczba godzin: 45

Przedmiot składa się z części wstępnej, wprowadzającej studentów w krąg zagadnień i pojęć związanych z myślą ustrojową i społeczną (jak różnice między ideologią a doktryną i programem politycznym) oraz części zasadniczej, prezentującej główne etapy jej rozwoju; począwszy od form państwa starożytnego, przez kolejne epoki historyczne (średniowiecze, odrodzenie, wiek XVII, oświecenie, wiek XIX i XX), aż po ukształtowanie się współczesnych reżimów demokratycznych.
 
Z racji historycznego i przekrojowego charakteru przedmiotu, wykład jest wzbogacony o liczne odniesienia do rzeczywistej praktyki prawno-ustrojowej wybranych państw, co pozwala lepiej zrozumieć relacje między refleksją teoretyczną i jej historycznymi implikacjami. W trakcie zajęć szczególną wagę przywiązuje się do tych problemów, pojęć i idei, które składają się na wykorzystywane również dzisiaj dziedzictwo europejskiej myśli politycznej.
 
Punkty ECTS:

9 ECTS 

Efekty kształcenia:

1. Znajomość koncepcji ustrojowo-społecznych mających wpływ na kształt i funkcjonowanie administracji w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji podstawowych instytucji ustrojowych i politycznych.

3. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych.

4. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji ustrojowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny (ocena pozytywna od 16 punktów na 30 możliwych do zdobycia).

Czas trwania egzaminu: 25 minut; zapisy na egzamin w systemie USOS.

Literatura:
1. Materiał podany w trakcie wykładu.
2. Podręcznik: I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.
3. Materiały pomocnicze: Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. M. Jaskólski i in., Kraków 2008.
4. Literatura uzupełniająca: Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997- (wybrane hasła).