Historia Polskiej Myśli Politycznej

Prowadzący: dr hab. Iwona Barwicka Tylek

Kierunek: Prawo

Semestr: letni

Liczba godzin: 30

UWAGA - wykład prowadzony jest w cyklu dwuletnim

Wykład prezentuje idee polityczne zrodzone na gruncie polskim w XIX i XX stuleciu, uwzględniając ich specyfikę w porównaniu z dominującymi ówcześnie nurtami myśli europejskiej. Obejmuje on także myśl polityczną okresu I Rzeczpospolitej, wskazując źródła inspiracji dla autorów późniejszych i nakreślając siatkę pojęć niezbędnych dla zrozumienia głównych problemów i debat politycznych wybranego okresu. Wśród analizowanych koncepcji i zagadnień znajdują się m.in:
  1. myśl polityczna epoki Odrodzenia (republikanizm)
  2. myśl polityczna epoki Oświecenia
  3. myśl polityczna doby zaborów (stosunek do szans odzyskania niepodległości, postulaty ustrojowe i społeczne, wizja stosunków międzynarodowych);
  4. dominujące prądy ideowe w Europie i na ziemiach polskich – podobieństwa i różnice (liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, socjalizm);
  5. ruch narodowy, doktryny socjalistyczne, socjaldemokratyczne, komunistyczne i anarchistyczne;
  6. spory ustrojowe i społeczne okresu międzywojennego.
Punkty ECTS:

4 ECTS

Efekty kształcenia:

1. Znajomość najważniejszych nurtów polskiej myśli politycznej w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji sporów o kształt instytucjonalny i prawny państwa polskiego.

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych.

4. Zdolność świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na państwo i prawo.

Formy i warunki zaliczenia:

Ustalane na początku semestru w zależności od liczby uczestników wykładu.

Literatura:

1. Materiał podany w trakcie wykładu.

2. Literatura podstawowa: Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, Warszawa 1997- (wskazane hasła).

3. Literatura uzupełniająca:

- R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997;

- R.R. Ludwikowski, Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012;

- W. Bernacki, Liberalizm polski, Kraków 2004;

- B. Szlachta, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 1999;

- M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1892 - 1948, Wrocław 1988.