Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych

Prowadzący: dr Agnieszka Adamczak i dr Marek Stus

Kierunek: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Semestr: zimowy

Liczba godzin: 30

Wykład w części doktrynalnej zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu myśli politycznej w ich rozwoju historycznym, takimi jak demokracja, sprawiedliwość, władza i własność. Oprócz różnic teoretycznych wyjaśnione zostają praktyczne konsekwencje: społeczne, polityczne i prawne, towarzyszące wyborowi pojęcia wywodzącego się z konkretnej tradycji doktrynalnej; analizowane przykłady odnoszą się nie tylko do kontekstu historycznego, ale obejmują również współczesne zagadnienia związane z każdym z omawianych pojęć politycznych.

W zakresie dziejów prawa celem przedmiotu jest ukazanie najważniejszych elementów kształtowania się oraz kierunków rozwoju prawa cywilnego, karnego oraz podstawowych form ustrojowych, jak również źródeł prawa w tym zakresie. W toku wykładu akcentowane będą w szczególności momenty zwrotne w dziejach prawa w postaci najważniejszych kodyfikacji i ich znaczenie dla rozwoju prawa.

 
 
Punkty ECTS:

4 pkt ECTS

Efekty kształcenia:

1. Znajomość oraz umiejętność poprawnej identyfikacji oraz interpretacji kierunków ewolucji prawa (K_W01-1; K_W03-3; K_U06-2 .

2. Znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się podstawowymi terminami z zakresu dziejów prawa i doktryn politycznych (K_W01-1; K_W03-3)

3. Znajomość i umiejętność identyfikowania w podstawowym stopniu najważniejszych instytucji z zakresu kształtowania się prawa sądowego (cywilne, karne, postępowanie sądowe) oraz ustrojowego (dzieje instytucji ustrojowych) a także doktryn politycznych i prawnych) (K_U03-1; K_U05-3; K_K01-2)

4. Rozumie i potrafi określić i ukształtować swoją relację z instytucjami państwowymi i społecznymi, odznaczając się zrozumieniem i tolerancją wobec innych poglądów i postaw. (K_K01-1; K_U10 – 2, K_K09-1)

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (brak warunków wstępnych do przystąpienia)- test jednokrotnego wyboru. Test obejmuje 40 pytań ( w tym 20 z dziejów doktryn oraz 20 z dziejów prawa).

Czas trwania egzaminu: ok. 45 minut

Zapisy na termin egzaminu wyłącznie w systemie USOS (1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami)

Możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego dla osób uczestniczących w wykładzie. Studenci, którzy opuścili nie więcej niż dwa wykłady w ciągu semestru uzyskają 4 punkty bonusowe doliczane do wyniku egzaminu.

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza źródeł podczas wykładów

Literatura:
 

1. Materiał podawany na wykładzie.

2. Literatura podstawowa:

Andrzej Dziadzio, „Powszechna historia prawa”, Warszawa 2008, wybrane rozdziały: rozdz.7, rozdz. 10, rozdz.13 pkt.13.2-13.5, rozdz. 15, rozdz. 16-21 (wybrane zagadnienia)

3. Literatura uzupełniająca:

• „Historia myśli ustrojowej i społecznej : wybór źródeł”, oprac. Krystyna Chojnicka [et al.]; Kraków 2008

• literatura sugerowana w trakcie wykładów