Nauczanie Społeczne Kościoła

Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Kierunek: Prawo

Semestr: letni

Liczba godzin: 30

Wykład obejmuje syntetyczną prezentację ewolucji nauczania społecznego Kościoła katolickiego od czasu pontyfikatu Leona XIII aż po czasy współczesne. Uwzględnia również źródła katolickiej nauki społecznej, obecne w Piśmie Starego i Nowego Testamentu oraz pismach myślicieli i teologów chrześcijańskich. Przedstawia ponadto w sposób skrótowy historię Kościoła, pozwalając zrozumieć rolę, jaką religia chrześcijańska, zwłaszcza w swej katolickiej postaci odegrała w politycznych dziejach Europy i świata.
 
Zakres tematyczny zajęć obejmuje między innymi zagadnienia:
- podstawowe pojęcia Pisma i Tradycji Kościoła (praca, własność, władza);
- system św. Augustyna i św. Tomasza;
- wątki społeczne i ustrojowe w nauczaniu papieskim przed rokiem 1878;
- początek nauczania społecznego Kościoła katolickiego: Rerum novarum Leona XIII (solidaryzm, subsydiaryzm, program upowszechniania własności);
- „epoka Piusów" (korporacjonizm Piusa XI);
- Aggiornamento (Jan XXIII, II Vaticanum, Paweł VI);
- nauczanie Jana Pawła II i papiestwo przełomu tysiącleci.
 
Punkty ECTS:

4 ECTS

Efekty kształcenia:

1. Znajomość historycznej ewolucji myśli chrześcijańskiej i jej wpływu na kulturę europejską w aspekcie polityczno-prawnym, a zwłaszcza związku polityki i moralności.

2. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu doktryny społeczno-politycznej Kościoła katolickiego.

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych odwołujących się do nauczania społecznego Kościoła.

4. Świadomość problemów politycznych i legislacyjnych związanych z regulacją zagadnień o charakterze etycznym i światopoglądowym.

5. Zdolność porównywania własnych poglądów na państwo i prawo ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie Kościoła katolickiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – forma testu wielokrotnego wyboru (16 pytań).

Czas trwania egzaminu: 15 minut.

Zapisy na egzamin w systemie USOS.

Literatura:

1. Materiał podany w trakcie wykładu

2. Podręcznik: K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego /zarys historii/, Kraków 2001.

3. Literatura uzupełniająca:

- teksty encyklik i dokumentów soborowych;

- Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999;

- ks. J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.