dr Anna Ceglarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktor nauk prawnych ze specjalnością historia doktryn politycznych i prawnych. Obecnie asystent w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ.

 

Zainteresowania Naukowe:

- myśl polityczna starożytnej Grecji (bardzo starożytnej, z czasów Achillesa)

- występowanie tejże myśli w literaturze (czyli „Achilles wstał i powiedział….”)

- wpływy mitów i mitologii na kształtowanie się polityki (czyli jakie znaczenie miały słowa Achillesa)

- dydaktyka (dlaczego wszyscy powinni słyszeć o tym, co Achilles powiedział)

 

Zainteresowania prywatne: Tolkien (cała twórczość) i Gwiezdne Wojny (stara twórczość)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

Monografie:

Polityka i Sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Artykuły:

 • Wierność i władza, czyli polityka według Penelopy, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. IX: Kobieta w Prawie i Polityce, Wrocław 2015, s. 393- 408;
 • Polibiusz i Cyceron wobec kryzysu Republiki Rzymskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”; t. 9, z. 2, Kraków 2016;
 • Początki europejskiej dyplomacji- heroldowie i prokseni, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ”, nr 15 (4/2016), Kraków 2016, s. 65- 76 ;
 • Historia Rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, tom 6 nr 2, Kraków 2013, s. 85-93;
 • Głos ludu w archaicznej Grecji - pomiędzy Tersytesem a Hezjodem, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, XIV/2, Opole 2016, s. 9-22;
 • Polibiusz- zapomniany następca Platona, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, zeszyt 1 tom LXV, Poznań 2013, s. 413-422;
 • Wpływy orientalne na myśl polityczną starożytnej Grecji, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t.15, z. 2, Białystok 2016, s. 233-247.
 • The Role of Myth in Political ThoughtKrakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", tom 11, nr 3, Kraków 2018, s.  343–355.

 

Rozdziały w monografiach:

 • Prawodawcy w starożytności: Drakon i Solon [w:] „Jednostka i Zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów”, red. A. Orzełek, K. Jakimowicz, A. Sykała, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Lublin 2015, s. 6-21;
 • Pojęcie sprawiedliwości w twórczości Hezjoda” [w:] „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Filologii Polskiej UWM, Olsztyn 2015, s. 33-42;
 •  Praca, natura i bogowie – koncepcja codzienności według Hezjoda [w:] „Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – wybrane zagadnienia”, red. A. Żuchowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 74-87;
 • Kim są homeryccy władcy? [w:] „Historia, polityka, prawo – filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne”, red. K. Bałękowski, P. Wiatr, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2016, s. 36-49;
 • Poezja i Polityka w świecie Solona [w:] „Nauka, filozofia, kultura- rozważania interdyscyplinarne”, red. K. Kropiwiec, M. Szala, s. 172-183;

 

Hasła słownikowe w "Słowniku Historii Doktryn Politycznych", t. 6 z Suplementem, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015:

 • Utylitaryzm; ​​Toynbee, Arnold Joseph; Empiryzm; Seidler,  Grzegorz Leopold

 

Rozdziały w publikacjach Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ

Konferencje wraz z wygłoszonym referatem:

 • „Machiavelli’s Speculum: Between Magic and Science” podczas International Conference “Mirror, Mirror: Perceptions, Deceptions, and Reflections in Time”, Londyn 10.03.2018 (wspólnie z dr hab. Iwoną Barwicką-Tylek)
 • „Thermopylae- the battle and the myth” podczas Międzynarodowej konferencji naukowej „The Place of Memory and Memory of place”, Kraków 10-11.06.2016;
 • „‘Hellenes should rule barbarians, but not barbarians Hellenes’- nationalism and xenophobia in ancient Greek tragedies” podczas Międzynarodowej konferencji naukowej „Racism, Nationalism and Xenophobia”, Warszawa, 17-18.03.2016;
 •  „Prawno- etyczny aspekt postaci Golluma” podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej „„…dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena”, Lublin, 1-2.03.2016;
 • „Makiawelizm Kronosa- przedstawienie boga w dziełach Hezjoda” podczas konferencji „Dobro i zło w świecie starożytnym”, Poznań, 15-16.12.2016;
 •  „Prawo jako sposób ochrony przed złem” podczas II Demonological conference ‘Deliver us form evil… Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World’, Kraków, 5-7.05.2017;
 • „Choroba w antyku: wykluczenie praktyczne czy ideologiczne?” podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie”, Kraków, 13-15.11.2015;
 •  „Kim jest ‘barbarzyńca’- starożytni Grecy w zderzeniu z innością” podczas Międzynarodowej konferencji naukowej „Pytania o inność”, Cieszyn, 15.12.2015

Kontakt

Dyżur

Środa, 13.30-14.30, p. 213

E-mail

anna.ceglarska@uj.edu.pl